ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DỰ TUYỂN

Thêm mới
Thêm mới
Thêm file đính kèm (Bao gồm: Bằng tốt nghiệp/Giấy chứng nhận, Bảng điểm, Giấy tờ ưu tiên, Giấy tờ miễn thi ngoại ngữ, Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư)Vui lòng nhập captcha